TT: Thích Trí Chơn

Thầy hiện là Uỷ Viên Hội Đồng Trị Sự,  Chánh đại diện Phật giáo Quận 12, Trụ trì Tu viện Khánh An, Q12, Tp. HCM.

Tiểu sử:

 Phương danh của Thượng Tọa là Trương Xuân Bình, sinh ngày 28 tháng 12năm 1937 tại Quận Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Thượng Tọa thọ giới TỳKheo tại Đại Giới Đàn Vạn Hạnh, chùa Từ Hiếu Huế năm 1964.

Thời kỳ còn ở Việt Nam Thượng Tọa từng là Giảng Sư Tỉnh Hội Phật Giáo ThừaThiên đồng thời là Giáo sư Văn Chương và Phật Pháp các trường Trung HọcBồ Đề tại Huế. Năm 1966, Thượng Tọa sang du học tại Ấn Độ, tốt nghiệpVăn bằng Tiến sĩ Triết học. Năm 1977, Thượng Tọa sang Hoa Kỳ. 

Hiện là trụ trì của Vạn Hạnh Santee (San Diego) lãnh đạo tinh thần Hội Phật GiáoViệt Nam San Diego, Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại HoaKỳ, Năm 1982, Thượng Tọa cùng phái đoàn Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ do Thượng Tọa Thích Đức Niệm dẫn đầu sang tham dự Hội Nghị Phật GiáoThế Giới tại Đài Bắc; cũng trong năm đó, Thượng Tọa cùng phái đoàn PGVN do Thượng Tọa Thích Mãn Giác cầm đầu tham dự Hội Nghị các nhà học giả và văn hóa Phật Giáo tại Tích Lan. Là dịch giả nhiều sách, báo PhậtGiáo, từ Anh văn ra Việt văn, cho các tạp chí Phật Giáo Việt Nam như:Liên Hoa (Huế) Từ Quang (Sài Gòn).Trong Đại Giới Đàn Thiện Hòa, Thượng Tọa giữ chức vụ: Đệ tứ tôn chứng sư.