Phước báo đời người

Phước

Phước dư lại nó sẽ theo ta mãi. Không một ai có thể cướp của mình. Phải siêng năng làm cho phước phát sinh. Đừng sống ác đừng tự làm tổn phước !

 

Muốn có phước thì tự mình phải tạo

Từ việc làm đến lời nói hiền lương

Trong thâm tâm không thủ đoạn so lường

Mỗi hành động phải chánh chơn ngay thẳng

 

Trong cuộc sống không có gì chắc chắn

Đời vô thường có gì mãi của ta?

Ai cần gì thì cứ mãi cho ra

Đừng sợ hết những thứ đồ giả tạm

 

Nếu có sợ nên sợ không chất xám

Không nghĩa nhân không đạo đức tình người

Thiếu lương tâm làm thiên hạ chê cười

Đó mới đáng là điều cần phải sợ

 

Nếu ai hiểu cuộc đời là tạm bợ

Chết mang theo chỉ có tội phước thôi

Ngay bây giờ đừng ảo tưởng xa xôi

Lo làm phước để yên vui hiện tại

 

Phước dư lại nó sẽ theo ta mãi

Không một ai có thể cướp của mình

Phải siêng năng làm cho phước phát sinh

Đừng sống ác đừng tự làm tổn phước!

 

Người có phước mọi ước mơ đều được

Giữa cuộc đời dễ thành tựu công danh

Vừa giàu sang vừa xuất chúng thạnh hành

Nếu có đức lại càng thêm hạnh phúc

 

Đủ phước đức mọi người luôn kính phục

Từ gia đình đến xã hội ấm êm

Sống hiền từ gieo tạo phước nhiều thêm

Thì sẽ được an lạc trong mỗi lúc

Nguon TuongVan nguoiphattu