Danh Tăng

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Thiền Sư Viên Chiếu chuyên hành trì tu tập Kinh…

Read more: Ngôn ngữ Tam Muội của Thiền sư Viên Chiếu

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

ĐĐ.Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt…

Read more: ĐD: Thích Pháp Hòa

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Đại Đức Thích Phước Tiến, thế danh Lê Thanh Tròn,…

Read more: ĐD. Thích Phước Tiến

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thầy hiện là Uỷ Viên Hội Đồng Trị Sự,  Chánh đại…

Read more: TT: Thích Trí Chơn

Lên trên