Lời Phật dạy

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

IV - MA HÀNH ẤM:

- A Nan! Người tu thiền định, khi…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 10

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

A Nan bạch Phật rằng :

- Như Lai dù đã khai thị…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

SẮC GIỚI

SƠ THIỀN

l. A Nan! Tất cả người tu tâm…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 9

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Lúc bấy giờ, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử ở trong…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 4

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

A Nan! Như vậy chúng sanh trong mỗi loài, đều gồm…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

LỤC NHẬP

Lại nữa, A Nan! Sao nói LỤC NHẬP vốn là…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 3

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

A Nan! Ngươi hỏi cách nhiếp tâm, trước Ta đã nói…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 7

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Lúc bấy giờ, A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy,…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 2

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 Lúc bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát liền đứng dậy,…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 6

kinh thu lang nghiem
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1: Tôi nghe như vầy:…

Read more: Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1

Lên trên