Lễ vía Quan Thế Âm bồ tát xuất gia 19/09 âm lịch

Lễ vía Quan Thế Âm bồ tát xuất gia 19/09 âm lịch

Chùa Hoa Nghiêm xin thông báo tổ chức “Lễ vía Quan Thế Âm bồ tát xuất gia” ngày 19/09/Đinh Dậu ( Ngày 07 tháng 11 năm 2017).

Lễ vía Quan Thế Âm bồ tát xuất gia 19/09 âm lịch

Lễ vía Quan Thế Âm bồ tát xuất gia 19/09 âm lịch

Lễ vía Quan Thế Âm bồ tát xuất gia 19/09 âm lịch

12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát

1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy)

Được xưng tặng là “Hiểu biết đầy đủ”, “Thông dong hoàn toàn”, Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.

Nguyện Thứ Nhất:Khi hành Bồ-tátDanh hiệu tôi: Tự tại Quán ÂmViên Thông, thanh tịnh căn trầnNơi nào đau khổ, tầm thanh cứu liền

2. Nam-mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy)Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải) để cứu độ chúng sanh.

Nguyện Thứ Hai:Không nài gian khổQuyết một lòng cứu độ chúng sanhLuôn luôn thị hiện biển đôngVớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.

3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ Nguyện (Lạy)

Luôn Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài.

Nguyện Thứ Ba:Ta Bà ứng hiệnChốn U Minh nhiều chuyện khổ đauOan gia tương báo hại nhauNghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

4. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy)

Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.

Nguyện Thứ Tư:Hay trừ yêu quáiBao nhiêu loài ma quỉ gớm ghêĐộ cho chúng hết u mêDứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

5. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (Lạy)

Ngài lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.

Nguyện Thứ Năm:Tay cầm Dương LiễuNước cam lồ rưới mát nhân thiênChúng sanh điên đảo, đảo điênAn vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy)

Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.

Nguyện Thứ Sáu:Thường hành bình đẳngLòng từ bi thương xót chúng sanhHỷ xả tất cả lỗi lầmKhông còn phân biệt sơ thân mọi loài.

7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện. (Lạy)

Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

Nguyện Thứ Bảy:Dứt ba đường dữChốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanhCọp beo, thú dữ vây quanhQuán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy)

Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi

Nguyện Thứ Tám:Tội nhân bị tróiBị hành hình rồi lại khảo traThành tâm lễ bái thiết thaQuan Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng

9. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy)

Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.

Nguyện Thứ Chín:Làm thuyền cứu vớtGiúp cho người vượt khúc lênh đênhBốn bề biển khổ chông chênhQuan Âm độ hết, an nhiên niết bàn

10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy)

Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.

Nguyện Thứ Mười:Tây Phương tiếp dẫnTràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tànTràng phan, bảo cái trang hoàngQuán Âm cứu độ, đưa đàng về Tây.

11. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy)

Ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngày đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.

Nguyện Thứ Mười Một:Di Đà thọ kýCảnh Tây Phương, tuổi thọ không lườngChúng sanh muốn sống miên trườngQuán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy)

Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ

Nguyện Thứ Mười Hai:Tu hành tin tấnDù thân nầy tan nát cũng đànhThành tâm nổ lực thực hànhMười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ý Nghĩa 03 ngày vía của Bồ Tát Quan Âm

Hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày: 19/02, 19/06 và 19/09 đều theo âm lịch. Nhưng đa phần chỉ biết suông là lễ vía Quán thế Âm thế thôi!Thực ra trong Thiền môn nhật tụng cổ xưa đã ghi rõ:

Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh.Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo.Ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia.