Kính mừng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561

Kính mừng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 – PL 2561

Một số hình ảnh ngày Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2017 – PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm – huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Cung nghinh Hòa Thượng Thích Đức Nghi tham dự buổi lễ

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm

Quý vị xem thêm hình ảnh ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại link dưới đây

https://photos.app.goo.gl/qFUr3QOibezxI28b2

Kính mừng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2017 - PL 2561 tại Chùa Hoa Nghiêm