Công đức phóng sanh

Dù xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm phúc cứu cho một người

Công đức phóng sanh không thể nghĩ bàn dù xây 9 ngôi chùa cũng không bằng cứu 1 mạng chúng sanh. Phần cuối có các truyện thật phóng sanh nói về cứu vật được vật trả ơn. Công Đức Phóng Sanh là một tuyển tập rất hay nói rõ về ý nghĩa tại sao chúng ta phải nên hành hạnh phóng sanh. Công đức lớn lao của việc phóng sanh được chư Phật mười phương ba đời và các vị tổ hết lời tán thán. Vì vậy xưa nay các vị Bồ Tát đều phải lấy từ bi làm đầu mới có thể đạt đến quả vị Phật rốt ráo. Từ Bi và Trí Tuệ là 2 chủng tính sinh ra Phật. Phàm người học đạo ai cũng phải biết điều này nên việc sát sanh luôn là giới cấm hàng đầu trong các giới cấm nhà Phật.

phong sanh

Công Đức Phóng Sanh

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát

2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh

3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn

4. Con cháu đông đúc, đời đời xưng thạnh nối dõi không ngừng

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện

6. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh gặp nhiều thuận lợi

7. Hợp lòng trời thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ

8. Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo buồn sầu não

9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn

10. Tái sanh về cõi trời hưởng phước vô cùng, nếu có tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

 

 Mười Pháp Giới

 

Xem video để giải đáp một số câu hỏi của quý bạn hữu tình…

Người đăng : Admin

Chùa Hoa Nghiêm